Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Điều lệ sửa đổi và các quy chế của công ty

Cập nhật: 12/04/022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi và các quy chế được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác