Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS : Điều lệ hoạt động T7.2015

Cập nhật: 02/07/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty. Công ty ban hành Điều lệ công ty bổ sung lần thứ 10, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Trân trọng.

Tải tài liệu

- Dieu le L10 HHS T7.15_272015_14852.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác